www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-320 redakcija)

VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL SĄRAŠĄ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

VDS.xlsx 1. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pelno siekiančių juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą (toliau – vidutinis darbuotojų skaičius) apskaičiavimo tvarką rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis.
2. Taisyklėse vartojama sąvoka „darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 straipsnio 2 dalyje.
3. Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų (toliau – ataskaitiniai metai) tam tikro mėnesio paskutinę dieną:
3.1. yra nėštumo ir gimdymo atostogose;
3.2. yra tėvystės atostogose;
3.3. yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
3.4. atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:
kur:
D – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną;
Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 dieną;
Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario mėnesio paskutinę dieną;
... – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų kiekvieno kito iš eilės einančio mėnesio paskutinę dieną;
Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną;
Dgr1– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną.
5. Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius metus dirbtą laiką.
6. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, dalijama iš 12, neatsižvelgiant į mėnesių, kuriais juridinis asmuo vykdė veiklą, skaičių.
7. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą formulę, atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mėnesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.
8. Jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną.
9. Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.


VDS skaičiuoklė- Čia


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie