www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

Neapmokestinamas pajamų mokestis nuo 2020 m.

 NPD mokestiniu laikotarpiu (2020.01.01  -  2020.06.30  taikomas tokia tvarka:

 

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 350 eurų;

  2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 350 – 0,17 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).“

 Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 645 eurai. 

 

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra  600 eurų. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. 

Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.“

 Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu šio straipsnyje  nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu 4 800 eurų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. Kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumą, MNPD, jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 4 800 – 0,18 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).“

 Jeigu šio straipsnyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia tvarka:

 1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 400  eurų;

 2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).“NPD mokestiniu laikotarpiu nuo 2020-07-01  taikomas tokia tvarka:


Įstatymu pakeista Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ): 

1. 20 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas didesnis 4800 eurų (vietoje 4200 eurų) metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau − MNPD), taikomas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršija minimaliosios mėnesinės algos (toliau − MMA), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. 2020 m. sausio 1 d. galiojo 607 eurų MMA, vadinasi, 4800 eurų MNPD taikytinas gyventojams, kurių 2020 m. metinės pajamos (GMP), apskaičiuotos GPMĮ 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, neviršys 7284 eurų (12 mėn. x 607 eurų). 

Pakeista MNPD formulė, pagal kurią MNPD apskaičiuojamas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) yra didesnės nei 7284 eurų: 

MNPD = 4800 Eur − 0,19 x (GMP − 12 MMA, galiojusios 2020-01-01, dydžių (7284 eurų)).

 Metinių pajamų (GMP lygis), kurį pasiekus MNPD netaikomas, nuo 31992 eurų padidėjo iki 32 545 eurų. Kai gyventojo metinės pajamos (GMP) yra ar didesnės, MNPD netaikomas, nes, apskaičiuotas pagal MNPD formulę, jis yra lygus nuliui.

 2. 20 straipsnio 2 dalis, kurioje didesnis - 400 eurų mėnesio NPD (iki 2020- 06-30 - 350 eurų) nustatytas gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija vieno MMA dydžio (607 eurų). 

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems ir toliau taikomi 600 ar 645 eurų NPD) taikytino mėnesio NPD suma apskaičiuojama pagal pakeistą mėnesio NPD formulę: 

Mėnesio NPD = 400 Eur – 0,19 x (gyventojo mėnesio darbo užmokestis – 1 MMA, galiojusios 2020-01-01, dydis (607 eurų)).

 Įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d., vadinasi, didesni mėnesio NPD taikytini nuo liepos 1 d. išmokamam darbo užmokesčiui (su priedais bei priemokomis), nesvarbu, kurio mėnesio darbo užmokestis bus išmokamas. 

Nuo š. m. liepos 1 d. mėnesio NPD gali būti taikomas gyventojams, kurių mėnesio darbo užmokestis (su priedais bei priemokomis) yra mažesnis nei 2 713 Eur (iki Įstatymo įsigaliojimo - 2666 eurų). Nustatyta, kad Įstatymo 20 str. 1 dalyje numatytas MNPD taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d., deklaruojant viso 2020 m. mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant mokėtiną pajamų mokestį nuo 2020 m. gautų pajamų. Be to, numatyta, kad dėl pritaikyto iki Įstatymo įsigaliojimo NPD ir po jo įsigaliojimo taikomo pasikeitusio NPD pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d., darbdavio ir darbuotojo abipusiu susitarimu. 

 

 

Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie