www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

DĖL KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ DIENPINIGIŲ NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. 

VMI Informuoja - ieškoti ČIA


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad atsižvelgiant į pasikeitusių teisės aktų nuostatas, laikomas neaktualiu VMI prie FM 2019-07-09 raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-21108 ir jame pateiktas paaiškinimas dėl dienpinigių apmokestinimo išdėstomas taip: 

VMI prie FM primena, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ (toliau – Nutarimas Nr. 669), kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis — 642 Eur, minimalusis valandinis atlygis (toliau — MVA) — 3,93 Eur .

Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (toliau – Nutarimas Nr. 99) patvirtintos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (toliau – Taisyklės). Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu (valandiniu tarifiniu atlygiu) bei dydžiais — MMA(MVA) padaugintas iš Nutarimo Nr. 99 2.5 papunktyje nustatyto koeficiento. VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1038) Nutarimo Nr. 99 2.5 papunktis pakeistas. Pagal 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Nutarimo Nr. 99 2.5 papunkčio nuostatas komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65. 

Taigi, apskaičiuojant pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruotės į užsienį dienpinigius, darbuotojui nustatytas darbo užmokestis (valandinis tarifinis atlygis) turės būti lyginamas su dydžiais — MMA(642 Eur) x iš koeficiento 1,65  arba MVA(3,93Eur) x iš koeficiento 1,65 . Vadovaujantis išdėstytu, nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama: 

1. Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu: - darbuotojo darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1059,30 Eur 

arba 

2 - darbuotojui taikomas valandinis tarifinis atlygis yra lygus arba didesnis už 6,48 Eur 

2. Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis arba valandinis tarifinis atlygis yra mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama. Tokiu atveju pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio. 

VMI prie FM taip pat informuoja, kad Nutarimu Nr. 1038 pakeistos Nutarimu Nr. 99 patvirtintos Taisyklės ir šių Taisyklių 4 punktas pripažintas netekusiu galios. Atsižvelgiant į tai, nuo 2020 m. sausio 1 d. komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negalės būti didinama 100 procentų (taikoma apskaičiuojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną). 


Informacijos šaltinis VMI.


Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!

 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie